Amaç ve Hedefler


Vakfın Amacı

Devletler tarafından tanınmış ve taahhüt altına alınmış olan BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve BM Yaşlılık İlkeleri ile T.C. 5378 Sayılı Engelliler Kanunu usul ve esasları kapsamında küresel iş ve güç birliği amacıyla “T.C. 3335 Sayılı Kanun” uluslararası nitelikli teşekküller statüsünde Global Engelliler Birliği “GEB” (Global Disability Union “GDU” kurmak, Engelliliğin Önlenmesi için Toplumsal Farkındalık, Engellerin Aşılması için Kapsayıcı Teknolijiler, Engellilerin Topluma Dahil edilmesi için GDU Yapı ve Çevre Standartları Sertifikasyonu, GDU Dijital Standartlar Sertifikasyonu, GDU E Mobility Sertifikasyonu, Kapsayıcı Turizm, Kapsayıcı Medya, Kapsayıcı Sigorta, Kapsayıcı Eğitim, Medikal Market ve GDU İleri Yaşam “GERİATRİ” Merkezi gibi..

Kurumsal Hizmetleri çerçevesinde, Dünya ve Türkiye‟deki engelli ve yaşlı insanların eğitim, sağlık, kültürel, sosyal ve sportif yönden gelişmesi amacıyla tüm halkın bilinçli yardımlaşma ve dayanışmaya özendirilmesi, engelli ve yaşlı insanların topluma adil, saygın ve aktif bir şekilde dahil edilmesi, Engelli ve Yaşlı insanlara eğitim, sağlık, ve sosyal alanlarda yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimin bu konularda aydınlatmak, mesleki kurslar ve okullar açarak meslek edinmelerine yardımcı olmak, teknik alanda her türlü yatırımı yaparak faydalanmalarını sağlamak, eğitimlerine yardımcı olmak, eğitimlerine katkıda bulunmak, bu amaç doğrultusunda, anaokulu, kreş, İlköğretim Okulu, Mesleki ve Teknik Okulları, Kolejler, Lise, Yüksek Okul, Enstitü, Akademi ve Üniversiteler açmak ve işletmek, açılmış olanlara iştirak ederek, işletmek ve işlettirmek, Sağlık alanlarında her türlü tıbbi yatırımlar ve araştırmalar yapmak, gelişen tıp ve tıp teknolojilerini ithal ederek veya geliştirerek engelli insanların hizmetine sunmak, tedavisini sağlamak üzere, Hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, rehabilitasyon merkezleri açmak, açılmış olanlara iştirak etmek ve işletmek veya işlettirmek, yaşlı ve bakıma muhtaç olan insalar için Huzurevi, dinlenme evleri kurmak ve işletmek, onların huzurlu ortamlarda yaşamlarını sürüdürmek için ileri yaşam merkezleri, sosyal tesisler yapmak, inşa etmek ve ettirerek, engelli insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılanmasına ve bu insanların toplumun birer parçası haline getirmek için sosyal dengelerini sağlamak ve her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve desteklemektir.


Vakıf Amacını Gerçekleşti̇rmek İçi̇n Yapabi̇leceği̇ Faali̇yetler

“GEV” GLOBAL ENGELLİLER VAKFI, Devletlerin, Yerel Yönetimlerin, Üniversitelerin, Sektörlerin, STK’ların ve Toplumların, yasal ödev ve sorumluluğu olarak kabül edilen ENGELLİLİK SORUNU, ENGELLİLER ve YAŞLILAR gerçeğini, sorunlarını/çözümlerini, yine ödevli ve sorumlu aktörleri organize ve koordine etmeyi amaç edinerek, Dünya‟ ya aşağıdaki planlamayı/programı, Türkiye üzerinden uygulamayı sunacaktır. Dünya Engellileri adına ve yararına, kabul ve ilan edilmiş uluslar arası standartlara bağlı kalarak;

a) Sevgi ve Kardeşlik Ruhunu geliştirmek, Engelliliğin sebepleriyle planlı mücadele etmek ve “ENGELLİLİĞİ ÖNLEMEK”

b) Vakıf, uhdesinde bulunan, KAPSAYICI PROJELER’i gerçekleştirmek,

 1. - 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikli Teşekküller Statüsünde Global Dünya Engelliler Birliği “GDU” kurmak,
 2. - GDU Kapsayıcı Tasarım Merkezi
 3. - GDU Kapsayıcı Eğitim
 4. - GDU Kapsayıcı Medya
 5. - GDU Kapsayıcı Hukuk Merkezi
 6. - GDU Kapsayıcı Turizm
 7. - GEV Kapsayıcı Sigorta
 8. - GDU İleri Yaşam Geriatri Merkezleri,
 9. - GDU Kapsayıcı Teknolojiler “Teknik Medikal Üretim, Tanıtım ve Pazarlama Merkezleri, E-Ticaret..”
 10. - GEV Erişilebilirlik Merkezleri kurarak Fiziksel Yaşam alanlarının ve Dijital alanların erişilebilirliğini sağlar,
 11. - GDU Evrensel Standartlar Yapı ve Çevre Sertifikasyonu,
 12. - GDU Kapsayıcı Dijital Sertifikasyonu
 13. - GDU E-Mobility

c) Vakıf, Engellilerin eğitime katılım oranlarını ve kalitelerini artırmak amacıyla tüm Eğitim Kurum ve Kuruluşlarıyla, Üniversitelerle iş ve güç birliği yaparak, KAPSAYICI EĞİTİM hedefli KAPSAYICI BİLGİ BANKASI kurar, Fizibiliteler, Ülke ve bölge Raporları hazırlar, her dilde yayınlar, (Dünyanın ihtiyaç duyduğu bölgelerine veri tabanı, hizmet ulaşımı ve uygulamalarına yönelik)

d) Vakıf, Üniversitelerler, kurum, kuruluşlarla iş ve güç birliği yaparak, ilgili ve ihtiyaçlı ülkelerle birlikte o ülke kaynaklarıyla Erişilebilir Şehir Raporları hazırlayarak KAPSAYICI MODEL EVLER, OKULLAR, SEMTLER ŞEHİRLER tasarlar, Stratejik Sistematik Paket Plan ve Program uygulanmasını teklif eder, organize ve koordine eder,

e) Vakıf, G.E.V., “Global Kapsayıcı Engelliler Vakfı unvanıyla, yurt içinde ve dünyanın ihtiyaç duyulan ülke ve bölgelerinde uygun yerel muhataplarla birlikte yada onları yetkilendirerek ofisler, merkezler, birimler, şubeler açar,

f) Vakıf, Engellilere yönelik AR-GE çalışmalarını ilmi çalışmaları, yeni buluşları, projeleri bütün gücüyle destekler, teşvik eder, yarışmalar düzenler, buna yönelik dünya ölçeğinde G.D.U. GLOBAL SOSYAL FARKINDALIK KAMPANYALARI, GLOBAL KAPSAYICI EĞİTİM KAMPANYALARI, PLANLI MÜCADELE ve BAŞARI, GERÇEK SEVGİ vs…. ödülleri verir,

g) Vakıf, Üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş ve güç birliği yaparak, Engellilere yönelik şu başlıklar altında çalışacaktır; Eğitim, Bilinçlendirme, Tıbbi Bakım, Rehabilitasyon, Yardım Servisleri, Eşit Katılım için Hedef Alanları, Ulaşılabilme ve Fiziksel Çevre ve Dijital iletişim alanlarının ulaşılabilir olması, Bilgi ve Mesajın (BİLGİNİN) elde edilebilir olması,

KAPSAYICI EĞİTİM T.C. Anayası 42. Madde, T.C. 5378 Engelliler Kanunu ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Madde 24’ de öncelikli temel hak olarak devletler tarafından tanınmış ve taahhüt altına alınmıştır, ancak engellilerin eğitime katılım oranları % 3- 5 aralığındadır.

KAPSAYICI EĞİTİM hakkı olan grupların Önceliği; „‟Çok Küçük Engelli Bebeklere, Okul öncesi çağındaki Engelli Çocuklara, Engelli Kimsesiz Yetişkinlere, özellikle de Engelli Kadınlara öncelikli hizmet, İstihdam, Aile Hayatı ve Sosyal Bütünlük, Kültür, Eğlence, Tatil ve Spor, Bilgi ve Araştırma, Politikaların (Hareket Tarzlarının) Belirlenmesi ve Planlanması, Yasama Çalışmalarına Katkı ve Öneriler, Engelliler için Özel Yaşamı Destek Programları, Ekonomik Programlar, İş Koordinasyon Bilinci, Engellilerin Örgütlenme Stratejileri, Engelli Personel Eğitimi, Standart Kararların Yürütülmesinde Engellilerle ilgili Programların Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Teknik ve Ekonomik İşbirliği Planlaması, Uluslararası İşbirliği Planlaması, Çalışma İzleme Mekanizmaları, Yerel Yönetimlerde Sosyal Uygunluk Stratejileri ve Vizesi, gibi projelerini gerçekleştirmeyi ve birikimlerini Dünya ile paylaşmak,

h) İlgili kurum ve kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, kurum ve kuruluşlar) organize ve koordine etmek, nitelikli temsile örnek olmak, Ulusal ve Uluslar arası Kurultaylar planlamak, organize ve koordine etmek, birlikler kurmak, ortak amaca yönelik iş ve güç birliğini sağlamak.

i) Engelliler ve Yaşlılar hususunda, Devlet Politikaları ile Toplum Kültürü oluşmasına ve gelişmesine her türlü yasal imkanlarından faydalanarak katkıda bulunmak.. (Konferanslar, Seminerler, Paneller, Süreli, süresiz yayınlar, Tv Programları vs…)

Vakıf amaçları doğrultusunda Kapsayıcı Medya üst başlığında belgesel filmler, TV ve radyo programları hazırlamak, yurt içinde ve yurt dışında gösterim ve dağıtımlarını sağlamak, benzeri yabancı yayınları yurt dışından getirmek ve yayınlamak veya yayınlattırmak, her türlü gösteri sanatları, tiyatro, sinema müzikal, geleneksel Türk oyunları vb. aktivitelerde bulunmak.

Vakfın faaliyetlerini gerçekleştirmek ve geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yurt içi ve dışında her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler eğitici, aydınlatıcı toplantılar, yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek,

j) Ulusal, Uluslararası, Genel ve Tabii hukuka göre, DÜNYA ENGELLİ ve YAŞLI HAKLARINI, STRATEJİLERİNİ ve STANDARTLARI’nı geliştirmek, güçlendirmek, devlet ve toplum bağlamında uygulanmasını organize ve. koordine etmek, ilgili kurum, kuruluş ve sektörlerle iş ve güç birliği tesis ederek, evrensel normlarda Geriatri Merkezleri, Fizik Tedavi Merkezleri, Ergoterapi Merkezleri, Psikoterapi Merkezleri ve Klinik Araştırma ve Tanı. Merkezleri, Kültür Sanat ve Spor Merkezleri kurmak, yönetmek, işletmek veya işlettirmek,

k) Engelli ve Yaşlılara yönelik, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, iktisadi, mimari, turizm, bilimsel, dijital vs… alanlar oluşturmak, var olanlara katılmak, ortak projeler geliştirmek, projeleri gerçekleştirmek, işletmek yada. işletmeye vermek. Yurtiçi ve yurt dışında sanat günleri, fuarlar, şenlikler, festivaller, kermesler, sergiler, konserler, bilimsel toplantılar, ilmi-dini, kültürel, anma törenleri, seminerler, sempozyumlar, paneller, konferanslar, kurslar, eğitim çalışmaları, fotoğraf sergileri, dia, film, video gösterileri. kapalı salon ve hava toplantıları vb. düzenlemek ve gösterime sunmak, düzenlenen bu tür etkinliklere katılmak, Vakfın amacıyla ilgili fikir ve çalışmaları yaygınlaştırmak ve teşvik etmek üzere çalışmalar yapmak, bu. amaçla fonlar kurmak, projeler yapmak ve yatırmak.

Meri yasalara uygun olarak aynı yada benzeri amaçlı olan ya da vakfın amaçlarını gerçekleştirmede gerekli olan resmi yada özel, yerli yada uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmak, her türlü kurum ve kuruluşa gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmetleri vermek ve almak. Haber ve gelişmeleri, kamuoyuna duyurmak amacıyla gazete kitap, dergi, broşür, ansiklopedi, takvim, kartpostal gibi süreli ve süresiz her türlü yayın. çıkartmak, bu doğrultuda çeviri büroları, yayınevi kurmak, yurt içi ve yurt. dışı yayınevleri ile işbirliği yapmak.

l) Dünyanın gelişmiş kesiminde var olan, nitelikli temsil, bilgi, tecrübe, imkan ve uygulamaları ülkemize taşımak ve daha da geliştirmek, Bilgi İşlem. Merkezleri kurarak, bilgi ve imkanların aynı zamanda dünyanın diğer gelişmemiş tarafına dikey ve yatay anlamda, adil bir şekilde ulaşmasını sağlamak, Amacına uygun konularda Üniversiteler, Enstitüler, Akademiler, Kolejler, Ortaöğretim, Mesleki okullar, İlköğretim okulları, Rehabilitasyon. Merkezleri, anaokulları ile kültür, spor, sağlık ve eğitim alanlarında çalışmalarda bulunmak üzere merkezler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, işletmek ve işlettirmek,

m) Engelli ve Yaşlıların topluma katkılarını, tam ve etkin katılımlarını temin etmek amacıyla, yaşam sevincini güçlendirmek, psikolojik destek, Manevi Bilgilenme plan ve proglamaları hazırlamak, ulusal ve uluslararası paneller, konferanslar, filimler, süreli süresiz yayınlar gibi her türlü imkan ve ortamları oluşturmak, bu amaçlar doğrultusunda sosyal, kültürel, eğitsel, sağlık amaçlı sağlık ve eğitim merkezleri kurmak, inşa etmek veya edilmekte olanlara katkıda bulunarak hizmet açılmasında yardımcı olmak, kütüphaneler açmak, açılmış olana destek vermek,

n) Engelli gruplar, kurum ve kuruluşlar arasında, dayanışmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı algılamayı güçlendirmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak,

o) Projeleri gerçekleştirmek amacıyla, ulusal yada uluslar arası krediler, hibe ağırlıkta sosyal içerikli fon ve kredileri kullanmak, ortak finans fonları, havuzları oluşturmak yönetmek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Tesis. veya şirketler kurmak, işletmek, kurulu tesis ve şirketlere iştirak etmek, Vakfa. gelir getirici her türlü ticari girişimde bulunmak,

p) Vakfın amaçları doğrultusunda okul, enstitü, konservatuvar, müze, engelli insanların korunması için barınma evleri kurmak, yerel radyo ve tv kurmak, internet ortamlı yayınlar yapmak, süreli yada süresiz gazete, dergi, kitap yayınlamak, Engelli Öğrencilere ve kimsesiz engelli çocukların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli yurt, ev, pansiyon gibi müesseseler inşa etmek, satın almak veya kiralamak, işletmek ve işlettirmek,

Engelli kadınlara yönelik el sanatları, biçki, dikiş, okuma-yazma ve beceri kursları açmak, işletmek ve açılmış olanlara iştirak etmek veya desteklemek, Gıda, giyim, vs.gibi aynı yardımları kabul etmek ve bizzat ihtiyaç sahiplerini tespit ederek yardımda bulunmak, Yaşlılara Geriatri Merkezleri kurmak ve işletmek,

r) Kapsayıcı Teknik Medikal ürünlerin üretilmesi, geliştirilmesi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı yapılması, şirketler kurulması, Teknik ve Tıbbi Medikal Marketler açılması, E-Ticaret yapılması, yerli ve yabancı ticari ortaklıklar kurulması, üretilecek ürünlerle ilgili ithalat ve ihracatının yapılması, bu amaçla yeni üretim ve satış alanları açması, kurulu olanlara ortak yada hissedar olması, nitelikli ve kaliteli ürün üretimlerinin maddi manevi. desteklenmesi, Vakfın amaçlarının yapılabilmesi için bina, tesis, araç, gereç, iş ve üretim makineleri alınması, kiralanması her türlü donanım. malzemelerinin alınması, kiralanması,

s) Engellilerin, eğitime katılımı ve okullaşma oranı yüzde 3-4 oranındadır, Vakıf, Üniversiteler başta olmak üzere ilgili ve yetkili bütün kurum ve kuruluşlar ile her türlü imkanı kullanır ve her türlü iş birliğine giderek bu. olumsuz durumu engellilerin lehine geliştirir, ayrıca Mesleki. Rehabilitasyona yönelik olarak uygun meslekler ve benzeri konularda. yetiştirici kurslar açmak, gerekli zemini hazırlamak mesleki eğitim öncelikli. olmak kaydıyla, güzel sanatlar, el sanatları ile kültürel ve geleneksel ürünler. ve alternatif gelişim ve eğitim yöntemleri konularında, konferans, sempozyum, panel, tartışma, sohbet, kongre, seminer, sergi, spor karşılaşmaları, anma günü, kutlama günü vb. etkinlikler düzenlemek, ulusal ve uluslararası niteliklerde sinama, tiyatro, müzik festivalleri, spor turnuvaları. düzenlemek, düzenlenen tüm bu çalışmaları maddi ve manevi alanlarda destek olmak, Vakıf amacı ile ilgili olarak kitap, dergi, gazete. basımı için gerekli olan araç ve gereçleri ithal etmek, alıp satmak, basım için. gerekli tesisler kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. Vakıf çalışmalarını duyurmak, yaygınlaştırmak için dijital ortamda ve internet ortamlarında yayın yapmak.

t) Vakfın amaçları doğrultusunda olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışı eğitim, gezi ve tanıtım turları organize etmek, yurt içi veya yurt dışında sergi, fuar ve organizasyonlara katılmak, Erişilebilir Kapsayıcı Turizm başlığında rofesyonel normlarda İleri Yaş Turizmi, Engelli Turizmi ve Sağlık Turizmi yapmak, acenteler ve ajanslar kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak iş ve güç birliği yapmak, Vakıf amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir getirmek maksadı ile iktisadi işletmeler ve/veya şirketler ve sermaye ortaklıkları kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, yetkili makamlardan izin almak koşuluyla Milli ve Milletlerarası kuruluşlarla, vakıflarla, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, dünya engelliler birliğini kurmak asli ve daimi üyesi olmak ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmak.

u) Vakfın, amaçları doğrultusunda ayni, nakdi, taşınır, taşınmaz her türlü bağışı kabul etmesi, Vakfa gelir sağlamak, Teşvik ve Farkındalık maksatlı kurum, kuruluş ve sektörlere yönenlik Teşvik amaçlı profesyonel tanıtım hizmetleri yapmaktır.


Vakfın Amaç Ve Hedefleri̇ni̇ Gerçekleşti̇rmek İçi̇n Yapabi̇leceği̇ İş Ve Eylemler

Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malların bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı. doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, yürürlükteki yasalar çerçevesinde bir üst kuruluş kurmaya ve kurulmuş olana üye olmaya, meri kanunlara çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sûkna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil. her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada. denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet. konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri. yapmaya Türk Medeni Kanunun 48.maddesi gereğince izinli. ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Bu bölümde başka gayeler ve ifası imkânsız iş ve eylemlere yer verilmez.